4. Philip Guston, “Untitled (Poor Richard),” 1971

فیلیپ گاستِن Philip Guston، چهارمین هنرمند این مجموعه است. با مجموعه‌ی بحث‌برانگیزی که در سال ۱۹۷۱ درباره رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، ریچارد نیکسون، انتقادی به وضعیت آمریکا داشت. این مجموعه بیشتر از بیست سال در استودیوی گاستن بی‌توجه ماند تا در سال ۲۰۰۱ به نمایش و چاپ درآمد.